พัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในทางที่พึงปรารถนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ ทางสังคม   และทางสติปัญญา ซึ่งจะเกิดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง

พัฒนาการของมนุษย์

ประเภทของการพัฒนาการ

  1. พัฒนาการด้านร่างกาย (BODY )หมายถึง ความเจริญเติบโตและความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางร่างกาย
  2. พัฒนาการด้านอารมณ์  ( EMOTION )  หมายถึง ความเจริญงอกงามของอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หรือ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเกิดอารมณ์
  3. พัฒนาการด้านสังคม ( SOCIAL)  หมายถึง ความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับบุคคลอื่น
  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ( INTELIGENCE)   หมายถึง ความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับความสามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม และความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับการคิดพัฒนาการของมนุษย์
    การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามวัยต่างๆ  ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง แบ่งออกได้เป็น 4  วัย  คือ  วัยทารก  วัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

  1. พันธุกรรม  (Heredity)  ( ฮิเรด – อิทิ)
  2. สิ่งแวดล้อม (Environment)   ( เอ็นไฝ- รันเม็นท)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *