Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคมดี สุขภาพร่างกายก็ดีตามมา

เป็นที่ทราบแล้วว่าการเจ็บป่วยของร่างกาย หรือการมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพไม่ดี ปัจจัยอย่างหนึ่งคือ สุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมตามมา

สุขภาพดีต้องประกอบด้วย สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี และรวมถึงสุขภาพทางสังคมดีด้วย เพื่อให้สภาวะทางสุขภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทุกคนต้องให้ความสนใจ และพยายามปรับตัว ปรับอารมณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ซึ่งมีหลากหลายวิธีแล้วแต่ลักษณะหรือข้อจำกัดของแต่ละบุคคลโดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามหลักดังต่อไปนี้

เพิ่มความสูง

 1. พยายามคิดดี มองโลกในแง่ดี ความสุขของชีวิต หรือความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ที่วิธีคิด หากคิดดี คิดแล้วทำให้ความรู้สึกดีขึ้น ก็จะทำให้มีความสุข
 • คิดเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น การจะเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นทำตามที่เราต้องการยากกว่าการเปลี่ยนแปลงตนเอง
 • คิดในแง่บวกให้มากขึ้น พยายามใช้วิธีคิดเพื่อเพิ่มกำลังใจ อย่าคิดแล้วเกิดความท้อถอย
 • คิดให้กำลังใจตนเองเป็นมิตรกับตนเอง ให้อภัยเมื่อตนเองทำผิด ทุกคนมีสิทธิทำงานผิดพลาดได้ จงให้อภัยตนเองและหาทางแก้ไขสิ่งนั้นให้ดีขึ้น
 • คิดให้อภัยคนอื่น เช่นเดียวกับให้อภัยตนเอง
 • คิดว่าปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ไข อย่าจมอยู่กับปัญหา ลองปรึกษาผู้รู้ ไม่อายที่จะถาม หากได้ขอแนะนำแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าไม่ถูกใจคนอื่น
 • คิดว่าคนอื่นยังลำบากกว่าเรามากมาย โดยพยายามมองและหาโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า
 1. พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะทำให้ไม่พอใจ ไม่สมหวัง หรืออาจเครียดได้ โดยฝึกวางแผนระบบงาน วางแผนกิจกรรมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความไม่สบายใจ
 2. พยายามฝึกระงับอารมณ์เมื่อพบเหตุการณ์ใดๆ ต้องรู้จักผ่อนคลายอารมณ์ และสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง เพราะความสุขหรือความทุกข์จะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างขึ้นเอง
 3. พยายามอย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไป เพราะ ถ้าไม่สามารถบรรลุตามที่คาดหวังจะเสียใจ เครียด พยายามฝึกให้พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่
 4. พยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น หากสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็น่าจะเปลี่ยน แต่สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องฝึกให้ยอมรับสิ่งนั้น
 5. พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง การมีเพื่อนได้พูดคุยได้สนุกสนาน จะช่วยผ่อนคลายความเครียดต่างๆ ได้เช่นกัน
 6. พยายามฝึกทำงานด้วยตนเองให้ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น เพราะการพึ่งพาคนอื่นงานที่ออกมามักจะไม่ถูกใจ และจะได้ฝึกความมั่นคง ไม่ผิดหวังหากไม่มีคนช่วยเหลือ
 7. พยายามจัดกิจกรรมชีวิตให้สมดุลทั้งงานประจำ เรื่องส่วนตัว การออกกำลังกาย การพักผ่อน
 8. พยายามยอมรับความเป็นตัวตนของตนเองหากทำงานใดไปแล้วมีข้อบกพร่อง ไม่ควรเครียด เพราะไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
 9. พยายามศึกษาหลักธรรม หลักจิตวิทยา ฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข

เพิ่มความสูง

การสร้างสุขภาพจิตมีหลายวิธีหลายกิจกรรม ตามความยากง่าย ทั้งวิธีการปรับปรุงตนเองและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมแต่หลักสำคัญของการสร้างสุขภาพจิตควรเริ่มปรับปรุงที่ตนเองก่อน เพราะการไปรอให้สังคมเปลี่ยนหรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตามที่เราต้องการคงเป็นไปได้ยาก

ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีควรเข้าใจธรรมชาติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเป็นหลักก่อน ไม่ควรไปแสวงหายา หรือวิธีการรักษาอื่นๆ หรือสิ่งภายนอกมาเสริมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม “สุขภาพดี ไม่สามารถให้กันได้ มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ต้องสร้างเอง” การดูแลตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งใดต้องอาศัยเครื่องมือแพทย์ก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ช่วยดูแล นอกเหนือจากนั้นต้องหมั่นตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ เพราะชีวิตมีการใช้พลังงาน ย่อมมีของเสีย ย่อมมีสารเคมีตกค้างจากการบริโภคหรือจากสิ่งแวดล้อม เพราะผลของการตรวจสุขภาพจะทำให้ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้ระดับหนึ่ง นอกจากการรับรู้ด้านความรู้สึก ความตระหนักในการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอการพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งถ้าน้อยเกินไป ร่างกายจะสูญเสียพลังงานสำรองอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้แก่เร็ว อายุสั้น ในทางตรงกันข้าม หากพักผ่อนมากไป ร่างกายขาดการเคลื่อนไหว เลือดไม่ค่อยไหลเวียนก็จะมีของเสียสะสมในร่างกายมากเช่นกัน นอกจากพักผ่อนที่เพียงพอแล้ว ควรฝึกนิสัยในการขับถ่ายให้เป็นปกติ และหมั่นพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา