25051_thaihealth_cehlrstyz468 (1)

ช่วงนี้ดังมากบางคนกินเพื่อสุขภาพ บางคนกินเพื่อดูแลหุ่นตัวเอง แต่หลายคนออกมานำเสนออาหารคลีนยังไม่ถูกต้องทั้งหมด

2014-08_e61596c64769d24

ความจริงหากพูดตามตรงการทานคลีนนั้นมีหลายระดับ อยู่ที่เป้าหมายว่าทานเพื่ออะไร โดยไล่ระดับความยากและรายละเอียดต่างๆตามเป้าหมาย คือ ทานเพื่อสุขภาพ  ทานเพื่อลดน้ำหนัก ลดไขมัน ทานเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งทั้งสามกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีรายละเอียดในการจัดอาหารเพิ่มความสูงที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีหลักการใกล้เคียงกัน

  1. ทานผักผลไมมากขึ้น ผักและผลไม ตองรับประทานใหหลาก สี หรือ ครบ 5 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สี สม สีแดง สีมวงแดง และสีขาว ซึ่งเปน แหลงสําคัญของวิตามิน เชน เบตาแคโรทีน วิตามินซี และแรธาตุรวมทั้งสารอื่นๆ ที่ จําเปนตอรางกาย เชน ใยอาหาร ซึ่งชวยใน การขับถายและนําคอเลสเตอรอล สารพิษ ที่กอมะเร็งบางชนิดออกจากรางกาย
  2. ลดไขมันอิ่มตัวจากมื้ออาหาร ไขมันไมไดเลวรายไปทุกชนิด ไมจําเปนตองงดไขมัน เพียงแตตอง เลือกและงดไขมันชนิดอิ่มตัว และเพิ่มไขมันชนิดดีเขาไป ไขมันดี ไดแก นํ้ามันมะกอก นํ้ามันคาโนลา และถั่วตางๆ เนื่องจากไขมัน เหลานี้ดีสําหรับหัวใจ และชวยเพิ่ม ระดับ HDL อยางไรก็ตามการบริโภคไขมันมาก เกินไป สามารถทําใหอวนได้
  3. เลือกขาวกลอง โฮลแกรนและธัญพืชขาวกลองนั้นเปนขาวที่ยังไมผาน การขัดสีสวนของจมูกขาวออกจึง ทําใหขาวและธัญพืชเหลานี้มีคุณ ประโยชนจากสารอาหารเพิ่มความสูงมากมาย และนอกจากนี้การทานขาวกลองและ ธัญพืชจะทําใหรางกายมีกระบวนการ ดึงไปใชงานที่เปนไปอยางชาๆ สามารถทําใหควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได ดี แถมยังมีกากใยสูงชวยใหอิ่มนานอีกดวย
  4. อยาลืมโปตีน หนาที่หลักของโปรตีน คือ ใชสังเคราะหเซลลใหม รักษาเซลลกลามเนื้อที่ ถูกใชงานไป ซึ่งนับวาเปนสารอาหารที่สําคัญในการเสริมสรางกลามเนื้อ ดังนั้นจึงจําเปนตองรับประทานอาหารประเภทโปรตีนแตตองเลือกโปรตีนที่มี ไขมันดี เชน เนื้อปลา หรือ โปรตีนไขมันตํ่า เชน อกไก เนื้อหมูไมติดมัน เปนตน
  5. ปริมาณเกลือ (โซเดียม) ก็ตองใสใจ ปริมาณเกลือที่สามารถรับประทานไดตอวัน คือ ตองไมเกิน 2400 มิลลิกรัม หรือประมาณเเค 1 ชอนชาตอวันเทานั้น อาหารแปรรูป สวนใหญจะมีปริมาณเกลือมากกวาอาหารที่ทําเอง หากปรุงอาหารเอง ควรใชเกลือและ ซอสปรุงรสแตนอย ปรุงดวยสมุนไพรและใหรสชาติออน ไวกอนจึงจะถือวาเปน อาหารคลีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *