Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

โรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิง?

โรคอ้วน ( Obesity) เป็นปัญหาของหลาย ๆ ประเทศและกำลังเป็นปัญหาสำคัญ ระดับโลกที่หลาย ๆ ประเทศกำลังเผชิญปัญหาร่วมกัน เป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและทำให้ คุณภาพชีวิตของประชาชนลดต่ำลง

เพิ่มความสูง

องค์การอนามัยโลกได้รายงานในกลุ่มประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป 1.5 ล้านคนมีน้ำหนักเกินโดยผู้ชายมากกว่า 200 ล้านคน ผู้หญิงมากกว่า 300 ล้านคน เป็นโรคอ้วน หรือ 1 ใน 10 ของประชากรโลกที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วน และจะเสียชีวิตจากภาวะน้ำหนัก เกินและโรคอ้วนอย่างน้อย 2 – 8 ล้านคน/ปี และพบว่าภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญของสาเหตุการตายของประชากรและเกิดโรคเรื้อรัง โดยร้อยละ 44 ของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อย ละ 23 ของผู้ป่วยโรคหัวใจ และร้อยละ 7 – 41 ของผู้ป่วยมะเร็ง มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ ภาวะการมี น้ำหนักเกินและโรคอ้วน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศไว้ในปี 2547 ว่าภาวะโภชนาการเกินกำลัง มีการระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก และพบว่ากว่า 300 ล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาโรคอ้วนและมากกว่า 1,000 ล้านคน อยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้ความสนใจในรูปร่างทรวดทรงจะดูเพิ่มความสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมวัยรุ่นที่นิยมให้มีรูปร่างร่างผอมบางเหมือนกับนางแบบในสื่อต่าง ๆ ท าให้วัยรุ่น แสวงหาวิธีการที่จะมีรูปร่างผอม บางเหมือนกับดารา หรือนางแบบ ทั้ง ๆ ที่บางคนมิได้อ้วน แต่ ต้องการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนเพื่อให้เป็นไปตามกระแส การลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนมี หลากหลายวิธี บางวิธีแม้จะทำให้น้ำหนักลดลงได้ แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การกินยาลดความ อ้วน ทำให้บางรายต้องประสบกับปัญหาสุขภาพ บางรายรุนแรงจนถึงกับเสียชีวิตก็มี การเ ลียนแบบ ดาราที่นิยมล้วงคอเพื่อให้อาเจียนอาหารออกมา เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อล้วงคออาเจียนเอาอาหาร ออกมาจนหมดแล้ว จะท าให้ไม่อ้วน ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง วัยรุ่นเป็นวัยที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการพัฒนาเพิ่มความสูงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางเพศ มีการหลั่งฮอร์โมนทางเพศ ท าให้รูปร่างมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนองต่อทางเพศ วัยรุ่นจึงเป็นวัยสนใจในรูปร่างใบหน้าของตนเอง จึงต้องการให้เป็นไปตาม สมัยนิยม วัยรุ่นหญิงต้องการมีรูปร่างที่ผอม เอวบาง ซึ่งบางครั้งถึงระดับที่ขาดสารอาหาร ได้แก่ การ 2 ขาดโปรตีน เกลือแร่ วิตามิน แร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมและเหล็กวัยรุ่นที่รักษาน้ าหนักตัวเองไม่ได้ ก็จะกลายเป็นคนอ้วน เป็นโรคอ้วน พฤติกรรมวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ส่วนมากจะใช้วิธีการอดอาหาร ไม่ดื่มนม เมื่อหิวก็รับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยและมักเป็นอาหารประเภทกรุบกรอบ อาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อประทังความหิว มีการดื่มน้ำอัดลมบ้างแต่ไม่มีการออกก าลังกายที่เหมาะสม บางคนต้องใช้ยาลด น้ าหนัก บางคนใช้วิธีดูดไขมันออกเพื่อลดความอ้วน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพราะไขมันจะ เกิดขึ้นมาทดแทนในระยะเวลาที่ไม่นาน บางคนต้องเสียชีวิตเพราะการดูดไขมัน บางรายใช้วิธีการ ผ่าตัดกระเพาะอาหารให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้กินอาหารได้น้อย ซึ่งจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนติดตาม มาการได้ทราบถึงพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น